Old-Prinse

Berend I

1956 Prins Berend I

As 't maor gesmeerd lup
Berend I

1957 Prins Berend I

Hol um aan d'n drèè-j
Berend I

1958 Prins Berend I

Niet nölen,deurdrèè-jen
Berend II

1959 Prins Berend II

Dram niet, alles veur de biel
Berend I

1960 Prins Berend I

Wi-j batere wie-jer
Hein I

1961 Prins Hein I

Vasholde
Hein II

1962 Prins Hein II

Aanschoeve
Ton I

1963 Prins Ton I

Dat doe-we
Ton I

1964 Prins Ton I

't Geet gèèf
Anton V

1965 Prins Anton V

Efkes nog
Anton V

1966 Prins Anton V

Daor gao-j
Anton V

1967 Prins Anton V

Waar blief-ie
Otto I

1968 Prins Otto I

Hier bu'k
Otto I

1969 Prins Otto I

W'rumdattan
Hein I

1970 Prins Hein I

Hoe's meug'luk
Anton V

1971 Prins Anton V

Krek al-ens
Edward VI

1972 Prins Edward VI

Tissowiet
Hendrik I

1973 Prins Hendrik I

t Gif allemaol niks
Bernard I

1974 Prins Bernard I

Dutterniettoe
Gerrit I

1975 Prins Gerrit I

Gif 't nörges
Piet I

1976 Prins Piet I

Kiek ze kièke
Hendrik I

1977 Prins Hendrik I

Buuge of baste
Joop I

1978 Prins Joop I

Konnatog
Henk I

1979 Prins Henk I

He-j 't of krie-j 't
Bennad I

1980 Prins Bennad I

Mo-j metmake
Henk I

1981 Prins Henk I

Wat duch ow
Wim I

1982 Prins Wim I

Köpke d'r bi-j
Joep I

1983 Prins Joep I

Vuutje veur vuutje
Joep II

1984 Prins Joep II

Kos wat kos
Theet I

1985 Prins Theet I

Asteblief dan
Gerrit II

1986 Prins Gerrit II

Kom d'r bi-j
Remy I

1987 Prins Remy I

Kietandaor
IJsbrand I

1988 Prins IJsbrand I

t Is niet te geleuve
Louis I

1989 Prins Louis I

Wat wo-j nog meer
Wim I

1990 Prins Wim I

Wi-j make dat
Bernard I

1991 Prins Bernard I

Niet zo niets
Ad I

1992 Prins Ad I

Geûteloos gèèf
Erik I

1993 Prins Erik I

Dat dut ow wat
Sjaak I

1994 Prins Sjaak I

Hol de sök d'r in
Louis I

1995 Prins Louis I

Daor gaowe weer
Jan I

1996 Prins Jan I

Gewoon dóen
John I

1997 Prins John I

Mo-j zien
Bertie I

1998 Prins Bertie I

Maot holde
Bert I

1999 Prins Bert I

Alles uut de kas
Hans I

2000 Prins Hans I

Kats uut de tied
Remy I

2001 Prins Remy I

Keerl wa'n grei
Sjaak II

2002 Prins Sjaak II

Kump Goed
Piet II

2003 Prins Piet II

Zo mot dat
Hans II

2004 Prins Hans II

Wi-j gaon d'r veur
Jan II

2005 Prins Jan II

Da's maotwark
Wilfried I

2006 Prins Wilfried I

Bekiek 't Maor
Rob I

2007 Prins Rob I

Schik da'k heb
Han I

2008 Prins Han I

t Geet d'r heer
Bert II

2009 Prins Bert II

Hèvig in odde!
Hans III

2010 Prins Hans III

Wi-j dóen ’t weer!
Marcel I

2011 Prins Marcel I

Dat beloaf wat!
Eugène I

2012 Prins Eugène I

Daor drèèjt ‘t um!
Patrick I

2013 Prins Patrick I

Dat het wat!
Danny I

2014 Prins Danny I

Hier mo-j zun!
Henk II

2015 Prins Henk II

Dat mo-j belève!
Wim II

2016 Prins Wim II

Zo geet dat!
Eckhard I

2017 Prins Eckhard I

Zo heurt 't!
Thiemo I

2018 Prins Thiemo I

Daor geet ’t um!
Bert III

2019 Prins Bert III

Dat wödt wat
Vincent I

2020 Prins Vincent I

Allejeekes Gèèf
Vincent I

2021 Prins Vincent I

Daor hol ik van
Erik II

2022 Prins Erik II

't Geet weer loos
Ilja I

2023 Prins Ilja I

Now zu-j 't kriège