Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Veurwaarde Carnavalsoptochte

Algemeen reglement veur de carnavalsoptochte van cv d’Olde Waskupen

Iedereen den met duut met de optoch mot zich op de hoogte te stelle van onderstaonde regels en 'n lies van cv d’Olde Waskupen.

Deelname vilt onder de volgende punte:

 • Deelname kan alleen as ow creatie nog niet örges anders het metgelope in 'n optoch;
 • Deelname aan de optoch is op eige risico;
 • Deelname deur kindere is toegestaon, as d'r maor voldoende begeleiding van volwasse persone is;
 • Deelnemers motte zich op tied opgève, zie hierveur 't inschriefformulier veur de desbetreffende optoch op deze site;
 • Bi-j elke wage heure wagebegeleiders, minimaal 2 en duudelijk te herkenne;
 • 't Strooie van confetti is niet toegestaon;
 • De chauffeur dient as aansprèèkpunt van 'n groep met wage;
 • A-j tevol drank op heb ku-j uut de optoch gehaald wodde;
 • Iedereen den metduut aan de optoch is verplich de aangegève route te volge;
 • 't Niet opvolge van de veurwaarde die opgesteld zun veur deelname aan de optochte, kos ow punte bi-j  de jurering;

Ophale startnummer:

 • Gi-j ontvank 't vaknummer (opstelling Slotlaan) en jurynummer bi-j 't afhale van de gruune kaart. De kaarte zun af te hale op de woensdag veur de carnaval in café de Snor van 19.00-20.30 uur;
 • De koste veur deelname zun: € 0,50 per persoon;
 • Ook veur de Kinderoptoch mo-j ow van te veure opgève. Gi-j ontvank 't jurynummer bi-j 't afhale van de gruune kaart. De kaarte zun af te hale op de woensdag veur de carnaval in café de Snor van 19.00-20.30 uur;
 • Deelnemme aan de Kinderoptoch kos niks.

 Contactpersoon deelnemmers: 

 • Op 't inschriefformulier mot de naam en tillefoonnummer van de contacpersoon staon; 
 • Met de optoch dient de contacpersoon tillefonisch bereikbaar te zun; 
 • As d'r problemen zun, waordeur a-j niet op tied bi-j 't opstelle aanwezig köt zun of bi-j probleme met de optoch dan mo-j dat meteen melde bi-j de organisatie van de optoch.

Opstelle optocht: 

 • Wages die met doen motte op volgorde van nummer en/of op aanwiezing van de organisatie opgesteld te staon. 

Veurtgang optocht: 

 • Met de optoch mo-j d'r veur zörge dat de optoch aaneengesloate plaats vindt (gin gat groter as +/-40 meter laote ontstaon);
 • Aanwiezinge könne wodde gegève deur plietsie, optochbegeleiders (met jas) en verkeersregelaars. Deze make ook deel uut van de optochcommissie.

 Einde optocht: 

 • Nao ontbinding van de optoch gelde bi-j gebruuk van de veur 't verkeer oapestaonde straote de normale wettelijke verkeersveurschrifte veur de bestuurder en de wage. Aanbevoale wödt, ook vanuut 't oogpunt van juridische aansprakelijkheid, daoraon ook te voldoen (bi-jveurbeeld in veurkommende gevalle de wage veurzien van goeie verlichting);
 • Nao ontbinding van de optoch wödt aanbevoale de wage zo snel as kan af te voere via de van te veure afgesproake route. Vervoere van minse op de wage buute de route van de optoch is niet toegestaon.

Jurering:

De jury let op de volgende onderdele:

A: gedrag op de wage;
B: carnavaleske;
C: technische uutvoering.

De indeling t.b.v. de beoordeling zöt d'r as volg uut:

1: wages;
2: wages met groepe;
3: grote groepe;
4: kleine groepe;
5: juryprijs.

Bij 't aanmelde veur de carnavalsoptocht(en) is 't de bedoeling da-j aangèèf aan welke categorie da-j met doet.
Daorin wo-j dan ook beoordeeld deur de jury.

Verboaje:

 • De aanwezigheid van 'n gas- of luchkanon; 
 • Vuur of oape vuur;
 • Reclame; 
 • 't Gooie van confetti;
 • 't Streûje van snoep - met uutzondering van de prinsewage;
 • Bestuurders van wages en toezichtholders magge met de optoch niet onder invloed zun van alcohol. Bi-j eûvertreding van deze bepaling mag de bestuurder niet wodde vervange, maor wödt de wage en groep uut de optoch gehaald; 
 • Deelnemmers die zat zun of zich op andere aanstootgèvende manier gedrage, könne deur de organisatie of de plietsie uut de optoch wodde gehaald;
 • Deelname met zogenaamde drankwages, al dan niet veurzien van 'n tapinstallatie, is niet toegestaon. Onder drankwage wödt verstaon: 'n wage waorin of op 'n tapinstallatie en/of vol alcoholholdende drank aanwezig is;
 • 't Nuttige van drank is alleen toegestaon uut plastis bekers en/of blik;
 • 't Vervoere van minse op 'n wage is alleen toegestaon op de route van de optoch. De weg d'r naor toe en terug dus niet.

Verplichtinge:

 • De deelnemmende wages motte ri-jtechnisch in voldoende staot van onderhold verkere. De opbouw mot aan de eise van goed en veilig wark voldoen. De optochcommissie in samewarking met de technische commissie en de plietsie wödt voldoende gelègeheid geboa-je de wages te controlere. Dit wödt ook bi-jgeholde en besproake met de betreffende groep;
 • De groep mot voldoen aan de checklist technische inspectie van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen;
 • Getrokke wages motte op deugdelijke manier gekoppeld zun aan de trekkende wage;
 • As deelnemmers op 'n getrokke wage of zelfri-jende wage metri-je, mot den wage zodanig zun gebouwd dat de deelnemmers op 'n veilige manier könne op-, afstappe en staon;
 • Bestuurders motte voldoende uutzich hebbe, meugelijk deur middel van spiegels;
 • Deelnemmers motte aangesloate blieve in de optoch en magge de optoch niet verlaote; 
 • Bi-j calamiteiten dient iedereen den met duut aan de optoch zich rechs van de weg op te stelle um daormet vri-je deurgang aan de hulpdienste te verlene; 
 • Deelnemmers motte zich verzekere tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA);
 • 't Niet opvolge van boavegenoemde verplichtinge en verboaje het tot gevolg dat de betreffende persoon/groep wödt uutgesloate van deelname aan de optoch of zien/eur deelname aan de optoch meteen mot verlaote op vordering van de organisatie of de plietsie.

BELANGRIJKE INFORMATIE VEUR DE GROEP: 

Veiligheid:

Bestuurder en begeleiding:

 • De bestuurder mot minimaal 18 jaor zun en in 't bezit van 'n geldig ri-jbewies B;
 • Met de optoch mot de bestuurder goed zich hebbe op de route; 
 • De wage mag niet breejer zun as 4,00 m en hoger dan 3,90 m en mot dusdanig gebouwd wodde dat de route goed te ri-je is zonder dat scha-j aan beum, verkeersborde en wegmeubilair ontsteet;
 • Minse (niet de bestuurder) die op de wage zun motte achter 'n umheining staon. De umheining mot degelijk zun vasgemaak en minimaal 1,20 m hoog. 

Blusmiddele:

Vluchtwège: 

Aggregate en brandstoffe:

Algemeen:

 • 't Is verboaje onderwerpe uut te beelde die naodelig of bespottend könne zun veur individue, groepe, eûverheid en rilligieuze instellinge;
 • Hol met 't bouwe al rèkening met verkeersdrempels, lanteernpeul, verkeersbode en ander wegmeubilair.

Constructie en technische voorzieningen:

 • Deelnemmers zun eiges verantwoordelijk veur de veiligheid, constructie en technische aspecte van en op de wage; 
 • De wage mot zo zun gebouwd dat de route van de optoch op 'n veilige manier gereje kan wodde (zie checklist technische inspectie).

Let d'r veural op dat met 't ri-jje (veural bi-j drempels in bochte) de wage niet um kan valle deurdat deze "topzwaor" is, zörg veur voldoende ballas onderin de wage zodat den altied stabiel blif. Dit is ook van belang bi-j starke wind en veural as d'r bewègende dele op de wage gemonteerd zun. 
De wet stelt dat elk motorvoertuug dat op de oapebare weg kum tege 't WA-risico verzekerd mot zun. Dit is ook van toepassing met 't gaon naor, 't met doen aan en 't verlaote van de optoch. 
Iedereen die aan de optoch met duut, duut d'r goed aan zich d'rvan te eûvertuige dat de verzekering van de wage ook geldig is met de optoch, umdat dit as 'n afwijkend risico kan wodde gezien. LET OP: dit geldt ook veur 'n eventueel vervangend voertuug. 

Laot ow jaorlijks goed informere deur 'n verzekeringsadviseur zoda-j niet veur verrassinge komp te staon.  

In alle gevalle waorin dit reglement niet veurzöt beslis de organisatie van de optoch.

Wi-j hoape op ieders metwarking en wense iedereen 'n gezellige en probleemloze optoch toe.