Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Voorwaarden Carnavalsoptochten.

Algemeen reglement voor de carnavalsoptochten van cv d’Olde Waskupen

Een ieder die deelneemt aan de optocht dient zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden en onderstaande regels en de checklist van cv d’Olde Waskupen.

Deelname valt onder de volgende punten:

 • Deelname kan alleen als u creatie nog niet elders heeft meegelopen in een optocht;
 • Deelname aan de optocht is geheel op eigen risico;
 • Deelname door kinderen is toegestaan, indien er voldoende begeleiding van volwassen personen is;
 • Deelnemers moeten zich tijdig opgeven voor deelname aan de optocht, zie hiervoor het inschrijfformulier voor de desbetreffende optocht op de site van www.waskupen.nl 
 • Denk aan wagenbegeleiders bij je wagen, minimaal 2 en duidelijk aanwezig/herkenbaar;
 • Het strooien van confetti is niet toegestaan;
 • De chauffeur dient als aanspreekpunt van een groep met wagen;
 • Als je teveel drank op hebt kun/zal je uit de optocht gehaald worden;
 • Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangegeven route te volgen;
 • Het niet opvolgen van de voorwaarden die opgesteld zijn voor deelname aan de optochten, zal punten aftrek betekenen bij de jurering.

Ophalen startnummer

 • U ontvangt het vaknummer (opstelling Slotlaan) en jurynummer bij het afhalen van de groene kaart. De kaarten zijn af te halen op de woensdag voor de carnaval in café de Snor van 19.00-20.30 uur;
 • De kosten voor deelname zijn: € 0,50 per persoon;
 • Ook voor de Kinderoptocht moet u zich van te voren opgeven. Het jurynummer zal ook worden afgegeven bij het afhalen van de groende kaart op de woensdag voor de carnaval in café de Snor. Deelnemen aan de Kinderoptocht is gratis.

 Contactpersoon deelnemers 

 • Op het inschrijfformulier moet de naam en telefoonnummer van de contactpersoon vermeld te worden;
 • Tijdens de optocht dient de contactpersoon telefonisch bereikbaar te zijn;
 • Indien er problemen mochten zijn, waardoor men niet op tijd bij het opstellen van de optocht aanwezig kan zijn of bij problemen tijdens de optocht dient dit direct gemeld te worden bij de organisatie van de optocht.

Opstellen optocht 

 • Deelnemende wagens dienen op volgorde van nummer en/of op aanwijzing van de organisatie opgesteld te staan. 

Voortgang optocht 

 • Tijdens de optocht dient men ervoor te zorgen dat de optocht aaneengesloten plaats vindt en dat er geen gaten ontstaan groter als +/-40 meter;
 • Aanwijzingen kunnen worden gegeven door Politie, Optochtbegeleiders (met jas) en verkeersregelaars. Deze maken ook deel uit van de optochtcommissie. Dus aanwijzingen door een van deze mensen graag opvolgen. Ze zijn er voor onze veiligheid.

 Einde optocht 

 • Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt van juridische aansprakelijkheid, daaraan ook te voldoen (bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien van deugdelijke verlichting);
 • Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te voren afgesproken route. Vervoeren van personen op de wagen buiten de route van de optocht is niet toegestaan.

Jurering

De jury let op de volgende onderdelen. Te weten:

A: gedrag op de wagen;
B: carnavaleske;
C: technische uitvoering.

De indeling t.b.v. de beoordeling ziet er als volgt uit:

1: wagens;
2: wagens met groepen;
3: grote groepen;
4: kleine groepen;
5: juryprijs.

Bij het aanmelden voor de carnavalsoptocht(en) is het de bedoeling dat u aangeeft aan welke categorie u mee doet. Daarin wordt u dan ook beoordeeld door de jury.

Verboden

 • De aanwezigheid van een gas- of luchtkanon;
 • Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht;
 • Het voeren van reclame in de optocht;
 • Het gooien van confetti;
 • Het strooien van snoep. Met uitzondering van snoep van de Prinsenwagen;
 • Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alcohol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht moeten worden verwijderd;
 • Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd;
 • Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn op de wagen;
 • Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik;
 • Het vervoeren van personen op een carnavalswagen is alleen toegestaan op de route van de optocht. De weg er naar toe en retour dus niet.

Verplichtingen

 • De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet aan de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie in samenwerking met de technische commissie en de politie Montferland wordt voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controleren. Dit wordt ook bijgehouden en besproken met de betreffende groep;
 • De groep moet voldoen aan de checklist technische inspectie van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen;
 • Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig; 
 • Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig zodanig zijn gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstappen, afstappen en staan;
 • Bestuurders moeten voldoende uitzicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk door middel van spiegels;
 • Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie;
 • Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO;
 • Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA);
 • Het niet opvolgen van bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/groep wordt uitgesloten van deelname aan de optocht of zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen op vordering van de organisatie of de politie.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE GROEP: 

Veiligheid:

Bestuurder en begeleiding 

 • De bestuurder moet minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven, rijbewijs B;
 • Tijdens de optocht dient de bestuurder goed zicht te hebben op de route;
 • De wagen mag niet breder zijn als 4,00 m en hoger dan 3,90 m en dient dusdanig gebouwd te worden dat de route goed te rijden is zonder schade aan bomen, verkeersborden en wegmeubilair toe te brengen;
 • Personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de wagen bevinden dienen achter een omheining te staan. De omheining moet degelijk bevestigd zijn en dient minimaal 1,20 m hoog te zijn. 

Blusmiddelen:

Vluchtwegen: 

Aggregaten en brandstoffen:

Algemeen:

 • Het is verboden onderwerpen uit te beelden die nadelig of bespottend kunnen zijn voor individuen, groepen, overheid en religieuze instellingen;
 • Houdt tijdens het bouwen al rekening met verkeersdrempels, lantaarnpalen, verkeersboden en ander wegmeubilair.

Constructie en technische voorzieningen:

 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, constructie en technische aspecten van en op de wagen; 
 • De wagen dient dusdanig gebouwd te zijn dat de route van de optocht op een veilige manier gereden kan worden. (zie checklist technische inspectie)

Let er vooral op dat tijdens het rijden (vooral bij drempels in bochten) de wagen niet om kan omvallen doordat deze "topzwaar" is, zorg voor voldoende ballast onderin de wagen zodat de wagen altijd stabiel blijft. Dit is ook zeer belangrijk bij sterke wind en vooral als er bewegende delen op de wagen gemonteerd zijn. 
De wet stelt dat elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt tegen het WA-risico verzekerd moet zijn. Dit is ook van toepassing tijdens het gaan naar, het deelnemen aan, en het verlaten van de optocht. 
Iedereen die aan de optocht deelneemt, doet er goed aan zich ervan te overtuigen dat de verzekering van het deelnemend voertuig ook geldig is tijdens het deelnemen aan de optocht, omdat dit een afwijkend risico is. 
LET OP: dit geldt ook voor een eventueel vervangend voertuig dat ingezet wordt. 

Laat u jaarlijks goed informeren door een verzekeringsadviseur zodat u niet voor verrassingen komt te staan.  

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de optocht. 

Wij hopen op ieders medewerking en wensen iedereen een gezellige en probleemloze optocht toe.