Skip to main content

Het is weer carnaval over

Dagen
:
Uren
:
Minuten
:
Seconden

Motto 2025

't LUP

Commissies

Het is de taak van de commissies, voor zover dit de taak is van de vereniging, voorbereidingen te treffen, plannen te maken en deze na goedkeuring door het bestuur en/of de ledenvergadering tot uitvoering te brengen.

 

Protocol Commissie

De Commissie van Protocol bestaat uit het Bestuur, de Prins en de Voorzitter van de Raad van Elf. De Commissie van Protocol ziet toe op de handhaving van gebruiken en tradities der carnavalsviering zoals:

a. Het vaststellen van de wijze waarop Prins Carnaval te ’s-Heerenberg en andere plaatsen zal worden ontvangen.
b. De regeling en ontvangst van de Prins bij carnavals-zittingen.
c. Het vaststellen van de route en de wijze van rondgang langs de feestzalen door de Prins en de mededeling hiervan aan de betrokken zaalhouders.
d. De wijze, waarop de carnavalsfestiviteiten zullen worden gehouden.
e. De wijze van deelname van de Prins en zijn gevolg aan de optochten.
f. De regeling van de sluitingsplechtigheid.
g. Het instrueren van Prins Carnaval en gevolg over welke taken zij geacht worden te vervullen en de wijze waarop zij geacht worden invulling aan deze taken te geven.

 

Optocht Commissie

De Optochtcommissie heeft tot taak:

a. Het stimuleren van de deelneming aan alle optochten en het geven van gelegenheid tot inschrijving daarvoor.
b. Het samenstellen van het route- en tijdschema der optochten in samenwerking met de dienst gemeentewerken en de politie.
c. Het bepalen van de maximumafmetingen der wagens in samenspraak met de politie.
d. Het aanstellen van een leider en assistenten bij de optochten en het ontwerpen van een taakomschrijving van deze functionarissen.
e. Het zo gevarieerd mogelijk samenstellen van de optochten.
f. Het uitgeven van volgnummers aan de deelnemers der optochten.
g. Het samenstellen van de jury en het instrueren van de jury ten behoeve van de beoordeling der deelnemers.
h. Het handhaven van de orde en veiligheid tijdens de optochten in samenwerking met de politie.
i. De aanwijzing van de chauffeurs voor de verenigingswagens en de adequate instructie van deze personen.

 

Technische Commissie

De Technische Commissie heeft tot taak:

a. Het technisch uitwerken en uitvoeren van ideeën voor de openbare carnavalsviering.
b. Het zonodig geven van technische voorlichting aan de deelnemers der optochten. Het technisch uitvoeren of doen uitvoeren van ideeën welke op initiatief van een der commissies of door het bestuur aan haar worden voorgelegd.
c. Het in nauw overleg met de buutcommissie uitwerken van ideeën voor de prinsenpresentatie.
d. Er zorg voor te dragen, dat de verenigingswagens in goede staat verkeren voor de deelname aan de optochten.
e. De vervaardiging van de te verbranden poppen en ziet er op toe, dat deze klokslag 24.00 uur op de carnavalsdinsdag wordt ontstoken. Voor de jeugd geldt dat de pop dinsdagmiddag rond 15.00 uur wordt ontstoken. In overleg met de brandweer en de overheid wordt de plaats van het popverbranden bepaald en worden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.
f. Het ontwerpen en aanbrengen van een sfeervolle zaalversiering ten behoeve van de pronkzittingen en tevens de zorg voor een verantwoorde opslag van de versieringsmaterialen.g. De bewaking van de brandveiligheid tijdens de pronkzittingen.

 

Pers en Propaganda Commissie

De Pers en Propaganda commissie heeft tot taak:
a. Het verzorgen van publiciteit voor de ’s-Heerenbergse carnavalsviering in de ruimste zin van het woord.
b. Het winnen van zoveel mogelijk honoraire leden.
c. Het benaderen van bedrijven, instellingen en personen met het doel vaste bijdragen voor de vereniging te verkrijgen.
d. Het opstellen van advertenties, drukwerken en affiches voor de carnavalsactiviteiten.
e. Het verzorgen van een Carnavalskrant met als verspreidingsgebeid tenminste de voormalige gemeente Bergh.
f. Het verzorgen en actueel houden van de website van de vereniging.
g. Het inzetten van sociale media om verdere bekendheid te geven aan nieuws uit de vereniging.
h. De uit de commissie te benoemen woordvoerder is gehouden slechts de standpunten of mening van de commissie, dan wel de vereniging te verkondigen. De voorzitter van de vereniging heeft namens het bestuur ten allen tijden de bevoegdheid standpunten dan wel meningen naar buiten uit te dragen, mits deze in generlei de vereniging of zijn leden schaden.

 

Financiële Commissie

De financiële commissie heeft tot taak; om op verzoek van het bestuur acties en/of projecten op adhoc basis te starten om gelden en/of middelen te genereren die de openbare carnavalsviering in Waskupenstad in de breedste zin ondersteunen.

 

Verlichting en Geluid Commissie

De Commissie Verlichting en Geluid draagt er zorg voor, dat de zaalverlichting en de geluidsinstallatie tijdens de pronkzittingen optimaal functioneren en dat tijdens de carnavalsdagen, waar nodig, die maatregelen worden getroffen, dat hiervan eveneens gebruik kan worden gemaakt.

 

Buut Commissie

De Buutcommissie draagt er zorg voor, dat er tijdens de pronkzittingen een aantrekkelijk en verantwoord programma wordt geboden. De buutcommissie zal in nauw overleg met de technische commissie ideeën uitwerken voor de Prinspresentatie in november en voor de Pronkzitting XL.

 

Jeugd Commissie

De Jeugdcommissie is in het bijzonder belast met de organisatie van de jeugdpronkzittingen, het daarbij behorende programma en de activiteiten voor de jeugd tijdens de carnavalsdagen. Zij draagt zorg voor de verkiezing van een jeugdprins met gevolg, de verkiezing van een jeugd Raad van Elf, alsmede de aanwijzing van een jeugdpresident. Bij haar werkzaamheden, na goed overleg, verzekert zij zich van de nodige steun van de daarvoor in aanmerking komende commissies.

 

Zaal- en Receptie Commissie

De Zaal- en Receptiecommissie organiseert en begeleidt het plaatsbespreken voor de te houden pronkzitting in november en belast zich met de indeling van de zaal en de aanwijzing der plaatsen aan het publiek. Deze werkzaamheden, met uitzondering van het plaatsbespreken, voert zij ook uit voor de te houden Pronkzitting XL welke jaarlijks gehouden wordt op de zaterdag, 2 of 3 weken voor carnaval. Zij is tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en veiligheid tijdens de pronkzittingen. Expliciet wordt vermeld dat de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur van de vereniging ligt. De receptie op de vrijdagavond, voorafgaand aan het Carnaval, ten Gemeentehuize wordt door haar georganiseerd en begeleid.

 

Dansgardes Commissie

Onder de Commissie Dansgardes vallen alle binnen de vereniging functionerende dansgardes, alsmede het funkenmariechen. De zakelijke leiding berust bij de hiervoor aangewezen voorzitter. a. Hij is belast met het treffen van maatregelen, die ertoe leiden, dat de dansgardes voldoen aan de daarvoor te stellen artistieke en carnavalistische kwaliteiten. b. Hij zorgt ervoor, dat de choreografische leiding in goede en deskundige handen is. c. Hij zorgt voor een goed beheer van de aan de dansgarde beschikbaar gestelde kleding. d. Jaarlijks, bij voorkeur in de maand april, wordt een vergadering belegt met het bestuur en de leidsters van de diverse gardes, om de gang van zaken te evalueren.

 

Loterij Commissie

De loterijcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de loterijen ten behoeve van de financiële ondersteuning van de carnavalsactiviteiten van de vereniging. Zij draagt zorg voor: a. de aanmaak van de loten b. het tijdig verkrijgen van de loterijvergunning c. de werving van sponsoren d. de verkoop van de loten e. de trekking van de prijzen f. de adequate en tijdige publicatie van de trekkingslijst.

 

Beheer Roerende- en Onroerende Zaken Commissie

De Commissie Beheer Roerende en Onroerende zaken is verantwoordelijk voor het beheer en in goede staat houden van de Gerrit Heuvelinghal en alle zich daarin bevindende roerende zaken. Met name betreft dit: a. de toegang tot het pand, i.c.m. het sleutelbeheer; b. het beheren van het gebouw c. het beheren van de machines d. het beheren van de gereedschappen Met betrekking tot de roerende zaken wordt een inventarislijst bijgehouden, welke onder beheer is van de Voorzitter van de Commissie. Alleen met toestemming van de Voorzitter van de Commissie mag gebruik worden gemaakt van machines en/of gereedschappen in leengebruik. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid en verzekering.

 

Horeca Commissie

De horecacommissie heeft tot taak; het verzorgen van de operationele en financiële zaken t.b.v. van de "natte" horeca zoals; a. het in- en verkopen van alle drank -en etenswaren ten behoeve van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd, met name de jaarlijkse pronkzittingen en waar hun inzet wordt gevraagd. b. het verkopen van consumptiemunten ten behoeve van de aanschaf van drank - en etenswaren c. het inrichten, verzorgen en bedienen van uitgifteloketten t.b.v. munten, drank- en etenswaren d. het verzorgen van een kloppende administratie en kassa e. het regelen van een correcte en controleerbare financiële afhandeling f. het regelen van medewerkers, personeel en vrijwilligers Het bestuur bepaalt in overleg met de Horecacommissie de prijs van de consumptiemunt.

 

Buitenland Commissie

De commissie Buitenland bestaat uit alle leden van de Hoge Raad alsmede uit alle oud-bestuursleden. De buitenlandcommissie heeft tot taak; a. het onderhouden van contacten met verenigingen buiten Waskupenstad b. het promoten van de openbare carnavalsviering buiten Waskupenstad c. op verzoek van het bestuur, bezoeken van recepties, pronkzittingen en andersoortige evenementen waar een afvaardiging van CV d'Olde Waskupen gewenst is. d. De commissie brengt aan de algemene leden vergadering verslag uit over de bezoeken die aan bevriende (carnavals)verenigingen zijn gebracht.